Μεταβατική διάταξη για την κατά παρέκκλιση δόμηση σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4759/2020 (Α’ 129) τροποποιείται ως προς τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεως προέγκρισης ή έγγραφης βεβαίωσης, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:«1. Εάν, μέχρι την έγκριση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη …

Μεταβατική διάταξη για την κατά παρέκκλιση δόμηση σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές Read More »